Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 Spoločnosť JaMiCompany, s.r.o., so sídlom Pod Hôrkou 410/24, 956 21 Jacovce, IČO: 51 231 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č.: . 44531/N( ďalej aj ako „JaMiCompany“ alebo ako „Predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu https://www.verneemobile.sk/ 

V súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) si Vásdovoľujeme podrobne informovať o spôsobe zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

Pre JaMiCompany je veľmi dôležitá ochrana Vašej súkromnej a osobnej sféry. Chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia pri prenose a ukladaní údajov.

V nasledujúcom texte vám poskytneme informácie o spôsobe, rozsahu, účele a dobe spracovania Vašich osobných údajov. Tieto informácie sú prístupné na našej webovej stránke www.verneemobile.sk/osobné-údajea môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť JaMiCompany, s.r.o.so sídlom Pod Hôrkou 410/24, 956 21 Jacovce, IČO: 51 231 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č.: . 44531/N

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: 
Pod Hôrkou 410/24, 956 21 Jacovce
email: 
info@verneemobile.sk
telefón: +421 915 057 903

 

Z akých zdrojov pochádzajú údaje, ktoré o Vás spracúvame?

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre účely uvedené v časti „Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania“ pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 

a) údaje ste nám poskytli Vy napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo na základe udeleného súhlasu ;

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame              


Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, adresa doručenia, IČO, DIČ, kraj, Štát


Údaje o nákupoch, prihláseniach: údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, údaje o kartách na uplatnenie zliav, číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa a webový prehliadač zariadenia, operačný systém, dátum a čas registrácie odovzdaná IP adresa,jazyk, ID objednávky, názov obchodu, zákaznícka skupina: default


Ak dokončíte nákup bez registrácie nebudeme spracúvať dátum a čas registrácie. Nebudete si však v takom prípade overiť na e-shope stav vybavenia Vašej objednávky.

 

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

 

1. Návšteva webovej stránky:

 

Na účely štatistického vyhodnotenia návštevnosti stránky, analýzy webovej stránky a jej optimalizácie spracúvame tieto osobné údaje: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa.

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu Predávajúceho (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky webových stránky Predávajúceho)podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Váš internetový prehliadač odosiela pri prístupe na našu webovú stránku automaticky niektoré Vaše údaje na náš server, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.Naša webové stránka na Vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa na našu stránku pripájate, ukladajú v súlade s právnymi predpismi tzv. cookies súbory. Viac informácií o cookies nájdete v zásadách používania cookies https://www.verneemobile.sk/zasady-pouzivania-cookies

 

2.    Elektronický obchod – plnenie zmluvy uzatvorenej cez e-shop: 

 

Na účely realizácie zmluvného záväzku, spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav,  doručenia objednaného tovaruspracúvametieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje[číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty)].

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe nevyhnutnostiplnenia zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

 

3.    Reklamácie:

 

Na účely vybavovania reklamácií spracúvame okrem údajov uvedených v bode 1. Elektronický obchod aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti Predávajúcehopodľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

4.    Zákaznícky účet:

 

Na účel poskytovania služby zákazníckeho účtu spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo platobné údaje, obchodná história.

 

Ak v prvom bode elektronickej objednávky „1.Možnosti pokladne“zakliknete políčko„Registrácia účtu“ budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie v e-shope Predávajúceho spracúvame na základe Vášho súhlasupodľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

5.     Rozosielanie newslettrov a iných marketingových materiálov, ak ste náš zákazník: 

 

Na účely marketingu spracúvame tieto osobné údaje:meno a priezvisko, e-mailová adresa a ostatné údaje evidované v rámci zákazníckeho účtu (ak ho máte založený).

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu Predávajúceho(spočívajúceho v podpore podnikateľskej činnosti)podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia GDPR môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania marketingových materiálov Predávajúceho. Toto spracovávanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto marketingové materiály už neprajete dostávať. Môžete tak urobiť buď:

 

a) ak máte založený zákaznícky účet, tak zaškrtnutím políčka k odhláseniu odberu v časti › Odber newslettra v rámci nastavenia Vášho zákazníckeho účtu, ku ktorému sa môžete prihlásiť cez webovú stránku ; alebo 
b) prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu ;alebo 

c) kliknutím na internetový odkaz, ktorý sa nachádza v doručenom e-maile a slúži na tento účel.

 

6.    Vedenie účtovníctva:

 

Na účely účtovnej evidencie spracúvame Vaše fakturačné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO a DIČ).

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti Predávajúceho podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

7.     Vymáhanie dlžných pohľadávok voči zákazníkom

 

Na účelyvymáhania pohľadávok (zabezpečenie riadneho plnenia zmluvného záväzku nášho zákazníka) spracúvame všetky údaje súvisiace so zmluvným záväzkom medzi Predávajúcim a zákazníkmi v omeškaní s plnením právnej povinnosti

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu Predávajúceho (spočívajúci v nároku Predávajúceho na úhradu dlžných pohľadávok)podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

 

Osobné údaje tých zákazníkov, ktorí sa dostanú do omeškania s plnením svojich zmluvných záväzkov voči našej spoločnosti spracovávame za účelom vymáhania našich pohľadávok.

 

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame


Vaše osobné údaje sú u Predávajúceho spravidla uchovávané po dobu realizácie vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby ktoréhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku.

Ak ale Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, tak tieto Vaše osobné údaje sú u nás uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. na dobu 5 rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby.

V prípadoch, ak nám to ukladajú platné právne predpisy, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, po ustanovenú dobu.

Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

 

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?


Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie účtu ve-shope Predávajúcehoje dobrovoľné.

 

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdielané

 

 

Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.


Našimi sprostredkovateľmi sú:

·         poskytovatelia IT služieb

·         marketingové agentúry

·         poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

·         poskytovatelia externých účtovných služieb

 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy (doručenie tovaru)

 

Pokiaľ to bude na plnenie kúpnej zmluvy s Vami nutné, poverí spoločnosť JAMI Company iné právnické a/alebo fyzické osoby plnením úloh pre spoločnosť JAMI Company.

V rámci reklamačného konania môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté dodávateľovi tovaru, ktorý je povinný sa k reklamácií vyjadriť. Údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.

Pre doručenie Vami objednaného tovaru môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam.

Pri tovare objednanom v rámci e-shopu Vám ponúkame možnosť sledovania zásielky, vďaka ktorej si môžete overiť stav svojej zásielky. Sledovanie zásielky zabezpečuje externý dodávateľ služieb.

Vyššie uvedeným poskytovateľom služieb budú zo strany spoločnosti JAMI Company poskytnuté iba tie osobné údaje, ktoré sú nutné k splneniu príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom je zakázané používať Vaše osobné údaje na iné účely. Ak je to v zmysle platných právnych predpisov potrebné, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

JAMI Company nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

2. Poskytnutie osobných údajov za účelom realizácie platby

 

Spoločnosť JAMI Companyposkytuje vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

JAMI Company nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

3. Poskytnutie údajov prevádzkovateľom informačných systémov a dátových úložísk

 

Pri svojej obchodnej činnosti využívame niekoľko informačných systémov, ktoré nám umožňujú alebo uľahčujú evidenciu nami realizovaných obchodov, účtovníctva a pod. K ukladaniu dát z týchto systémov alebo iných elektronických dát využívame služby dátových úložísk. Prevádzkovatelia uvedených systémov a dátových úložísk tak majú prístup k nami takto evidovaným údajom, ale tieto osoby nie sú oprávnené s týmito údajmi inak nakladať. Ak je to v zmysle platných právnych predpisov nutné, sú s týmito osobami uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

JAMI Company nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

4. Poskytnutie osobných údajov za účelom hodnotenia internetového obchodu https://www.verneemobile.sk/

 

JAMI Company poskytuje e-mailovú adresu zákazníka použitú v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu prevádzkovateľovi portálu heureka.sk (HeurekaShopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, Česká republika, IČO: 02387727) za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod dostupný na našej webovej stránkehttps://www.verneemobile.sk/  zapojený.

 

Prevádzkovateľ portálu heureka.sk je voči spoločnosti JAMI COmpany v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, okrem tých zákazníkov, ktorí dodatočne vyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Uvedené je vykonávané po každom nákupe v našom e-shope. Prevádzkovateľ portálu heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu „Overené zákazníkmi“ dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania.

 

Prevádzkovateľ portálu heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, počas ktorej bude spoločnosť JAMI Company zaradená do programu „Overené zákazníkmi“, nie však dlhšie ako do doby, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií voči spoločnosti JAMI Company alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu heureka.sk, k čomu má zákazník poskytnutú možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

5. Webová analýza

 

Za účelom neustáleho zlepšovania a optimalizovania obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti. Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované sessiondata a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Sessiondata a údaje o interakcii zákazníkov sa nikdy nespracovávajú v personalizovanej podobe, ale výlučne anonymným spôsobom.

Čiastočne sú analytické údaje prenášané na server príslušnej analytickej služby nachádzajúci sa v inom členskom štáte Európskej únie alebo do tretích krajín (napr. USA), kde sú ukladané. Zozbierané informácie môžu byť prenášané tretím osobám, pokiaľ to právne predpisy umožňujú, alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú údaje na základe poverenia poskytovateľa, ktorého služby využíva spoločnosť. Spoločnosť a ani služby analýzy webu neprepájajú údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré spoločnosť alebo poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledovné analytické služby:

 

6. Poskytnutie osobných údajov za účelom vymáhania našich pohľadávok

 

Ak sa voči nám dostanete do omeškania s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti, ktorá zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.

JAMI Company nemá v úmysle poskytovať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.

______________________________________

Aby sme ochránili vaše súkromie pri používaní našej webovej stránky, naša webová stránka nepoužíva sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí. Do našej webovej stránky sme zakomponovali iba grafické odkazy na poskytovateľov sociálnych sietí (napr. www.facebook.com). Tým nemá Váš internetový prehliadač možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Spoločnosť JAMI Company nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

 

Prenos údajov do tretích krajín

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

 

Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov

 

Prispracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 ods. 1a 4 Nariadenia GDPR.

 

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 

Právo na odvolanie súhlasu


Súhlas s registráciou zákazníckeho účtu v e-shope Predávajúceho  môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Predávajúcehoalebo elektronicky na emailovú adresu 
info@verneemobile.skOdvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

 

Právo na prístup k vašim osobným údajom


Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov


Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Právo na vymazanie osobných údajov


Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

e) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Právo na obmedzenie spracúvania


Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov
, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 

a) Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Právo na prenos vašich osobných údajov


Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov


Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou JaMiCompanyna účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Spôsob uplatňovania práv


Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na emailovú adresu 
info@verneemobile..sk.


Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Právo podať sťažnosť

 

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

 

 

 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov

 

 

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu a zmenám vašich údajov nepovolanými osobami ako aj proti ich strate a zničeniu.

S našimi internetovými stránkami komunikujete výhradne v zašifrovanej podobe, takže je chránený prenos osobných dát. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku vášho webového prehliadača.

Pri prenose dát Vám ponúkame využitie bezpečnostného protokolu SSL (SecureSocketLayer) v spojení s 256-bitovým šifrovaním. Táto technika zaručuje vysokú bezpečnosť a využívajú ju preto napr. banky na ochranu dát v internetovom bankovníctve. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa toho, že sa v stavovom riadku na spodnej lište prehliadača objaví symbol kľúča alebo zatvorenej zámky.

 

Naša stránka umožňuje platbu platobnou kartou. Tento spôsob platby je komplexne chránený vyššie opísanými bezpečnostnými štandardmi. Pri platbe kartou budete vyzvaní na na zadanie CardSecurityNumber („bezpečnostného čísla karty“). Toto trojmiestne číslo nájdete na zadnej strane svojej platobnej karty v podpisovom prúžku. Okrem toho, tiež spĺňame požiadavky predpísaného štandardu PaymentCard Industry DataSecurity Standard (PCI-DSS).

 

Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našej platformy a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

Ak by ste však narazili na možné bezpečnostné medzery, čo najrýchlejšie nám ich oznámte! Pošlite nám čo najpodrobnejšiu špecifikáciu príslušného nedostatku na ...........@.............sk. Taktiež nám, prosím, zašlite presnú URL adresu a špecifikáciu, ako ste na nedostatok narazili - ideálne vrátane screenshotu obrazovky atď. Ďakujeme.

 

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

Zásady o ochrane osobných údajov platné ku dňu 25.05.2018.

 

JaMiCompany, s.r.o., so sídlom Pod Hôrkou 410/24, 956 21 Jacovce, IČO: 51 231 395, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č.: . 44531/N